שדח ימדקא ריקחת
המייס הפיח תטיסרבינוא לש תרושקתל גוחב הידומיל תרגסמב
תודוא רקחמ תדובע 2003 לירפאב רימז תרפא תיטנדוטסה
.הפיחב תימוקמה תונותעה לש התריצי ךילהתו לת המלש

רתאב הדובעה תא םסרפל רושיאה לע תרפאל הדומ לת תחפשמ
.ןורכזה