אובמ
תשולש וגצוי הדובעב .70-ה תונשמ לחה לארשיב תימוקמה תונותיעה לש תוחתפתהב תקסוע הדובעה
וכרד לע תוננובתה ךרד גצוי הז אשונ .תוינורבו תוססבתה ,החימצ -וז תוחתפתהב םיירקיעה םיבלשה
ןושארה הקלחב .ולעופ לע תובר עיפשהו "ובלכ" ןותיעה לש ודוסייל ףתוש היה רשא ל"ז לת המלש לש
.םכרד תליחתב ודמע םהינפב םיישקהו םתוחתפתהל עקרה -לארשיב םינומוקמה לע רבדא הדובעה לש
עקרה תא ראתא הז קלחב .הדובעה לש ינשה הקלחב רבדא תרושקתה םוחתב לת לש וכרד תליחת לע
אלש ,ותשירפ דעו האושב ותודלימ לחה ,וייחב שיאה רבע רשא םיברה םירבשמה תאו לת עיגה ונממ
יתלבו שדח םוחתל חוטב הדובע םוקממ רבעמבש לודגה רומיהל םג סחייתא ןאכ .ןותיעה לוהינמ ,ןוצרמ
.ביצי
הקלחב גיצא ,ןותיעה לש םינושארה וימיל הבר תוסחייתה ךות ,שיאה לש הריירקב יתועמשמה וקלח תא
דעו ןותיעה תודסוויהל עקרהמ לחה ןותיעה רבעש םיבלשה לכל סחייתא הז קלחב .הדובעה לש ישילשה
.לביקש תוטלחהו ומלוע תסיפת -ןותיעה לע לת לש העפשהל ןכו ןקוש תשר י"ע ותשיכר
לש תדחוימה ותוישיא גצות הז קלחב .הדובעה לש ןורחאה הקלחב טעמ ביחרא שיאה לש םיישיאה וייח לע
.םינוש תורוקממ וטקול רשא ,שיאה לע םיישיא םירופיס ךרד ,םינושה היטביה לע ,שיאה
ורכזל םקוהש רתא ,םינושה םינותיעב תובתכ ,שיאה רכזל ןויע םוי -םינוש תורוקמ לע תססובמ הדובעה
חפסנב תוארל ןתינ ןכ .שיאה לש ותוישיאב םינוש םיטביה לע רוא וכפש רשא -םירכמ םע תונויאר ןכו
.וימי תישארב ןותיעל אמגוד הדובעל
םיישקה לע ,לארשיב תימוקמה תונותיעה לש הכוראה הכרד תרכהל רתוי עייסת וז הדובעש הווקמ יננה
לת המלש לש הברה ותמורת תא שיגדהל תאזב ינא הווקמ ןכ .היגשיה לעו הבוחב תונכסה לע ,הכרדב
.ללכב תימוקמה תונותיעלו טרפב "ובלכ" ןותיעה תחלצהל ל"ז