וכרד תישאר -לת המלש
 
דלונ אוה .הפוריאב הללותשהש היינשה םלועה תמחלמ לש הכלהמב ,1940 תנשב דלונ ל"ז לת המלש
,תימוימויה םויקה תמחלמ .ימויק םויאו ינוע לש םישק םיאנתב ,הינמור -היסור לובג לע ,ינקפיל ריעב לדגו
ותוא החנה הז םוגע ןורכיז .ובל לע םתוח הריאשהו וייח לכ היתותוא תא הנתנ ,החפשמה הדדומתה המע
,אוה ךפה ןכ לעו המחלמ התוא ךלהמב ויחא תאו ותוא ויבא שטנ ,ףסונב .וייח ךלהמב םיבר םילוקישב
.החפשמה באל ,הרירב תילב
ץראב וייח תא .ויחאו ומא םע דחי ץראל לת הלע ,"םידוהיה תנידמ" לש םינושארה הימיב ,1951 תנשב
םיאלמ םירבחכ ץוביקב הלבקתה החפשמה .ןענ ץוביקב ,החפשמה לע "דוקיפ ספת" רשא ,רענה לת לחה
וילע הרבע םש ,תוירקל ןכמ רחאלו ,הפיחבש הסילח תנוכשל השולשה ורבע םינש עבראכ רחאל ךא
.םיחאה וכנחתה םג םש .השקה ותודלי
אל החפשמה לש םוגעה הבצמ .תורפסל הזע הבהא ,רענה ןכמ רחאלו ,דליה חתיפ םיברה םיישקה תורמל
טובנל ולחה ,השעמל ,ןאכ .תונוש םיכרדב םתוא גישהל היה וילעו םירפסל וז הבהא שממל ול רשפא
.וייח ךשמהב חתפל היהי דיתע התוא הריירקל םינושארה םינצינה
חלשנ" ךא ל"הצ לש תוריעצה ויתורושל ףרטצהל המלש שקיב "םירירפצ" רפס תיבב וידומיל םויס רחאל
קושל לת הנפ ,ויתוינכתב הז יוניש תובקעב ,ןכל .תובר םינש וילע ביעה רשא רבד ,ובילב םומ בקע "התיבה
תושק םיתיעל ,תונמדזמ תודובעב דובעל וילע היה הלדה ותחפשמ תאו ומצע תא םייקל תנמ לע .הדובעה
תא חיוורהל תנמ לע ,תרושקתה םוחתל עיגהש ינפל ,ויבא דבע ןהב תובר תודובע לע רפסמ ונב .דואמ דע
.םלועמ ןנולתה אל אוה .חילשכ הדובע דעו למנב תולבסמ לחה ,רשויב ומחל
דובעל לחהו ,לאיניל ןועמש לש ותולעבב, "לאיניל גניב" םוסרפה תרבחל עיגה םיברה וישופיח ידכ ךות
לש ,יאביצקתה ןכמ רחאלו ,יאביצקתה רזוע רותב בר ןויסינ שכרו םדקתה ,19-ה ןב לת .חילש רענכ הב
ךלהמ לע עיפשי רשא רבד ,חולה תועדומ םוחתב רקיעב החמתהו הנש 15-כ הרבחב דבע אוה .הרבחה
םילודג ,תוחוקל םע םיקזחו םימח םירשק חתיפ ןכו םיבר םירבח שכר הרבחה לש יאביצקתה רותב .וייח
ףתושו רבח ,סניא ידט תא ריכה הרבחב ותדובע תרגסמב .דחוימב המלש תא ןייפא רשא רבד ,םינטקו
."ובלכ"- ימוקמה ןותיעה ,וייחב תיתועמשמה היישעל
ףתשמ סניא .חול תועדומו םילימ תועדומ ןותיע םיקהל היה ןויערה .ןותיע דסייל ןויערה תא םזי סניא ידט
ונפ םיינשה .למרכה לע תוריד ךווית וקוסיע רקיע רשא ,םזיו ןיינב ןלבק ,זור דיוויד םשב ולש חוקל הליחת
ךכ ךרוצל .םזימה תמשגהב םהילא ףרטצהל השקבב ,תובר םינש הזמ חולה תועדומ םוחתב קסע רשא ,לתל
בקע .תמסוק הב הארש תורמל ,העצהל ברסל ץלאנ אוה .וידיב ויה אל ולאו ,םיבר םיפסכ עיקשהל וילע היה
אוהש דע בושו בוש םיסנמו םיינשה םישאייתמ אל םוסרפה םוחתב םיבר םירשקו רישע הכ ןויסנ רב ותויה
ףרטצמו "לאיניל גניב" תא בזוע אוה ,ותשא ירוהמ םילודג םימוכס הוולמו ודיבש לכ רכומ אוהש רחאל .ענכנ
.םזימל ףתושכ
רפסמ אוה .איהה תילרוגה הטלחהה הלפנ דציכ ןיבהל ,הנש 30-מ רתוי ףולחב םג ,השקתמ ,יבא ,רוכבה ונב
םילודג םיקסעב םימש םירחא םישנא םא" .המידק םידעצ רפסמ בשוח דימת רשא רתויב ריהזו ןרמש שיא לע
לעב היה זא רבכ רשא ,ויבא דציכ ןיבהל השקתמ אוה ןכל .שיגדמ אוה ,"םיינש םש אוה זא ,ןוחטב תרוגח
דגונמ הז רבד .ותחפשמ תאו ומצע תא ןכסמו לוכה לע רמהמ ,ססבתהל הנושארל חילצה ךאשו החפשמ
םוסרפה תרבחב ומע הדובעה תרגסמב ףשחנ וילא ,יקסעה טביההמ םג ,בטיה ריכה רשא אבאל ןיטולחל
."רישי רשק"
ןויסינו עדי לעבו תילכלכ יאמצע ,וייחב הנושארל ,שיגרה היפל הרעשהה אוה תעדה תא חינמש דיחיה רבסהה
,ןכאו .הז טקיורפ לש ותובישח תא ןיבהש רעשל שי ,ןכ ומכ .הז ילרוג דעצב טוקנל ול רשפאמ רשא בר
לש םילגרהה תא תונשל ךירצש יתשגרה"ש רמואו המוד הלאש לע הנוע אוה 1990-ב ומע ךרענש ןויאירב
אלא המיאתמה הפישחל וכז אל הפיחב ורקש םירבד .תונותיעב םויה שיש המ לכ -ךנחלו ףיטהל ןכו םיאפיחה
."רוביצה תעידיל ועיגה אל תונטק תויותיחשו תונמא ,תוברת .סנוא וא חצר היה ןכ םא
בושחהו לודגה ילכלכה רומיהה הארנכ היה הז לבא ",יבא רמוא ,םייחב םיבושח םירומיה המכ ויה אבאל"
החלצהה לע תרשבמש הנושארה תינונסה אוה ,"הלואג תונועמ" ,רתוי בוט םירוגמ רוזאל רבעמה ."רתויב
.אובל הדיתעה