ובלכו לת המלש
 
לחי ומע סניא ידטל לת המלש עדוותה "לאיניל גניב" םוסרפה תרבחב תוברה ותדובע תונש ךלהמב
."ובלכ" ןומוקמה דוסיי -וייחב יתועמשמהו שדחה קרפה תא

דחא דומע רשאכ םידומע העברא ןב םוסרפ ףדכ תאצל רומא היה ,ולש תירוקמה תנוכתמב ,"ובלכ"
ידט םשב םדא םזי ןויערה תא .תכרעמ תועדומ וללכי םיפסונ םידומע השולשו חול תועדומ לולכי
דיוויד םשב חוקל םע הליחת קלח ןויערה תא ."לאיניל גניב" םוסרפה תרבחב יאביצקת היהש סניא
.למרכה לע תוריד ךוויתב רקיעב קסע רשא ,םיטקיורפ ינימ לכ לש םזיו ליחתמ ןיינב ןלבק ,זור
ודיקפת תרגסמב .חולה תועדומ אשונב רקיעב קסעתה ,הרבחב יאביצקת אוה ףא היהש ,לת המלש
עודי היה רשא לת .הרבחה םע ודבע רשא ,םילודגכ םינטק ,םינוש תוחוקלמ חול תועדומ לביק הז
טילחהל םיינשל המרג וז הדבוע .ויתוחוקל לכ םע םימחו םיבר "םירשק" חתיפ םחו רשי שיאכ
.םיפנעה וירשקמו בחרה ונויסינמ םהל םורתלו שדחה םזימל ףרטצהל השקבב לתל תונפלו
איה ןהבש הבושחה רשא תונוש תוביסמ ,ותישארמ וב ךמת יכ ףא ,םזימל ףרטצהל רהמ אל לת
ןוכיסה .הנש יצחכ לש הפוקתל םוצע םוכס תעקשה התייה תינושארה תינכותה .תילכלכה הביסה
חילצה הנורחאל קר רשא ,לת .דואמ לודג היה קפסב ותחלצהש םזימב הז םוכס תעקשהבש
לש הברה ותובישחל םיעדומ ויה םיינשהש םושמ .ססה ,השקה ילכלכה ובצממ ץלחיהלו ססבתהל
וללה "םירוזיח"ל לת הנענ ףוסבל .וירחא םהירוזיחמ ולדח אל ,םזימה לש ותחלצהל שיאה
ךכ ךרוצל .ימוסרפ ןולע קר אלו תובתכ לע שגד םישיו ימוקמ אהי הזש יאנתב ,טקיורפל ףרטצהו
.תכרעמה תחיתפ רחאל הנש יצחכ הרק הז .לאיניל גניב תא אוה ףא בוזעל וילע היה
םיימוקמה םינותיעה רפסמ .הכרד תישארב קר התייה םימי םתואב ץראב תימוקמה תונותיעה
ושמתשה ךכ ךרוצל ."ןיאמ שי רוציל" ךירצ היה ןכ לעו םוסרפ יפד רקיעב ויה ויהש םידיחיה
בלשה .תיקרוטה תונותיעהמ ןכו -"תימוקמה תונותיעה ץרא" -הילגנאמ רקיעבו םלועהמ תואמגודב
תא וביכריש םינושה םייתכרעמה םירוטה רצוויהל ולחה הז ןותיעב .המגודל ןותיע רוציל היה אבה
המ" םשב רחא רוט .הפיחב םינודעומה תא ראתל רומא היה ,לשמל ,"למרכל םיה ןיב" רוטה .ןותיעה
וגולה תא .םינוש םיניינעב הלופיט יכרד לעו הייריעב השענה תא ראתל רומא היה "הייריעב עמשנ
.םיאנותיעל רקיעב ,תרושקתהמ םירכמל ץפוה המדה ןותיע .לת איצמה ןותיעה לש
השולשה וכז אל םיבר יניעב בושחכ ,ימוסרפה ןבומב אלו ,ימוקמ ןואטיב לש ןויערה תסיפת תורמל
םידממב ןותיעה תחלצהב ןומא יא לע הרקיעב הססבתה תוגייתסהה . םזימה תמקהב הבר הכימתל
םימוכסה .דיספי ףא אלא חיוורי אלש קר אל ןותיעהש ויה ועמשנש םינועיטה .ומויק תא וקידצי רשא
."ןוימטל דריי" לכהש היה ששחהו םימוצע ויה עיקשהל ,השולשה רתוי רחואמו ,םיינשה ונווכתהש


תא ושקיבו םינוש םיימוקמ םיפוגל ונפ םה .םנותיעל רמוח ףוסאל ולחהו ושאייתה אל השולשה
- תוימוקמ תוילכלכ תורבחו תורדתסהה ,הפיח תייריע ןוגכ -םיפוג םתואל ועיצה השולשה .םתרזע
רוביצל ריבעהל םינוש םיפוג םישקבמ ןתוא רשא תועדוה םה ולא םיטקינומוק .םיטקינומוק חולשל
םיטקינומוק רבעב םג וחלש םיפוג םתוא .רחא והשמ וא עדימ ,שודיח רבדב םתוא עדייל תנמ לע
הבתכב רבד לש ופוסב ומכתסה וללה תועידיה .בר יוטיב ךכל ואצמ אל בורל ךא םינושה םינותיעל
סניא .הבר תונעיהב השולשה ולקתנ ,הארנה לככ ,וז הביסמ .ללכב םא ,עובשה ףוס לש ןותיעב הנטק
םירופיס רפסל ,ריעה שאר תא ןייארל הלודג הוואג התייה" .הלודג הוואגכ ל"נה גשיהה תא ראתמ
.ךרדל אצי טקייורפהו "םידיגו רוע םורקל " ןותיעה לחה ךכ ."הזה םוחתב רבד םוש היה אל .םיילכלכ

לת יבא .הצפהה יישק -םיירקיעה םיישקב דדומתהל לחהו ןושארה ןויליגה רואל אצי 04/10/74-ב
לש אבצ תמקה לש ,םיילגר תותיכ לש תירטנמלא יכה ,תיפיזיס יכה הדובעה" :ולא םיישק ראתמ
קר זא ויהש ,םיטעמה "םינותיעה" תקולח לע רפסמ סניא ."תימוימוי עונכש תדובע ,םינרכומ
ברועמ היה אל ,וירבד יפל ,זור .תיתחתה ריעבש "תונרקה תיב"ב תונחתה תחאב ,םידומע העברא
.ךשמהב וללכתשה הצפהה יכרד .עיקשמכ קרו ךא אלא -הספדהו הביתכ -לעופב ןותיעה תנכהב
.םיצפומה םיקתועה וברתה ןכ ומכ .םיכומסה קסעה יתבל םג וקלוח םינותיעהו וברתה הצפהה תודוקנ
ןותיעל ועייס םינוש םימרוג .יולגב דימת אל יכ םא ,םינוש םימרוגמ הכימתל םיינשה וכז הז בלשב
ןותיעב ךמת רשא ,רהוז דוד "בירעמ" יאנותיע אוה ךכל המגוד .אוה ויתוביסמ שיא שיא ,יאשח ןפואב
רוסיא םוש היה אל ולא םימיב ,םנמא .תיעוצקמ הקיתא לש תולאש בקע םש םוליעב וב בותכל שקיב ךא
טקאב היה רבודמ לעופב ךא תימוקמה תונותיעב תיצראה תונותיעה לש םיאנותיע תביתכ לע שרופמ
תונותיעה הספתנ אל הז בלשבש איה ,סניא לש ותעדל ,הזכ רוסיא היה אלש ךכל הביסה .ירסומ אל
.םייאמ םרוגכ תימוקמה
חילצמ םוסרפ שיאכ .חולה תועדומ םוחתב ךמת ,ןותיעה לוהינב ףתוש אל ןיידע זא ,לת המלש םג
לש ןושארה חולה תא ורצי רשא תובר תוימוקמ תועדומ םיברה ויתוחוקלמ סייגל חילצה עודיו
תורמל .ןותיעב םסרפל ולא תוחוקל ענכשל חילצה תוחוקל םתוא ברקב םש לעב ותויהב .ןותיעה
.השע ןכאש המ הזו .חוקלו חוקל לכב ודצמ הרידא העקשהב ךרוצ היה ןיידע םניחב היה םוסרפהש
רשא ,הלודג היצקרטא הוויה חולה .אוה ףא חיוורה ודיצמ ןותיעהו םברקב הבר תונעיהל איבה רבדה
.תיצראה תונותיעב תמייק התייה אל
הכרד יהוז"ש םושמ םילודג תוחוקלב ללכ םישופיחה ודקמתה אל ,לת ןימאה הב ,םלוע תסיפת ךותמ
תומכ גשות םאש התייה הסיפתה .אדירג ימוקמ תויהל רומא היה םוסרפה ."תיצראה תונותיעה לש
הברה ןתינ ןכ לע .דובכב ןותיעה תא םייקי הז ןותיעל םינמאנ ויהי רשא םינטק תוחוקל לש הלודג
.לודגכ ןטק חוקלל דובכ


וחפנ תא ולידגה רשא ,תוינויצסנס ףא םיתיעל ,תויתכרעמ תועידי םג ןותיעה תא אלמל ולחה טאל טאל
המיר לזיצ .לזיצ ריעה שאר תשרפב הקסע ,05/04-ב המסרפתה רשא ,וללה תועידיהמ תחא .ןותיעה לש
תאצל אלש תנמ לע ,רמולכ .ולש היצנדקה ךשמ תא ךיראהל תנמ לע יתימאה וליגל רשאב רוביצה תא
דצמ ןהו ימוקמה רוביצה דצמ ןה , תובר תובוגת ררוע הז םוסרפ .הנשב וליג תא לזיצ ריעצה היסנפל
.הייריעה

םייוסינ תדבעמ לש המויק תפישחב הקסע ,םיארוקה ברקב םידה הררוע רשא ,תע התאב תפסונ העידי
םג הקתעוהש ךכ בקע דחוימב הבושח וז העידי .ם"במר םילוחה תיבבש 76 המוקב םייח ילעבב
תימוקמה תונותיעה לש המויקב הנושארל תיצראה תונותיעה הריכה היתובקעב .תיצראה תונותיעל
.םידדצה ינש ןיב המחלמה הלחה זא .התובישחבו
ותופתתשה תא רשפאל םיאנותיעה תדוגא לש הבוריס אוה וז המחלמ לש םיבושחה םייוטיבה דחא
הרטמה .אבה ןותיעב העיפוהש הבתכב ראות הז הרקמ .הלש םיאנותיעה תביסמב "ובלכ" בתכ לש
.הרקש המ ןכא הזו .היצקובורפ רוצילו עוריאה תא םיצעהל היה
ןותיעה תאיצי רחאל הנש יצחכ .דבלב תיצראה תונותיעה דגנכ התייה אל "ובלכ" להינש המחלמה
ךרוצ היה אל תעכש םושמ רתוי םילק ויה "ףחש" לש החיתפה יאנת ."ףחש" םשב ףסונ ןומוקמ עיפוה
,חולל תודוה , טאל טאל ךא "ובלכ" לע רובגל "ףחש" חילצה םייתנשכ רחאל ."לגלגה תאצמה"ב בוש
ןמז רגסנ לת תטלחהבו "ובלכ" י"ע ףוסבל הנקנ "ףחש" .הנוילעה לע "ובלכ" לש ודי התייה בוש
.הפלח הנכסה .ןכמ רחאל רצק

טקייורפל סנכיהל לחה ליבקמב .ןותיעהמ זור דיוויד שרפ ןושארה ןויליגה תאיצי רחאל רצק ןמז
םשב םוסרפ דרשמ לעבו תיללכה תורדתסהה לש הרבוד הפוקת התואב היה ןונבל .ןונבל ה'קטומ
בותכשב הלחה ,ןותיעה לש ךרועל ךופהי ןכמ רחאלש ,ןותיעב ןונבל לש ותדובע ."ןונבל םוסרפ"
ןויליגה תאצמ יצחו הנשכ ,הז בלשב .סופדל תוארוהה תרבעהו תורתוכה תנכהב ,םיטקינומוק
.םידומע 20-כ ןותיעה ליכה ,ןושארה
תועצמאב המשגוה ןותיעה לש ותואמצע .רתוי יאמצעל ןותיעה תא ךופהל השולשה וטילחה תעכ
הלועפ תושעל תנמ לע םוליצ דומלל אצי סניא רשאכ היה ןושארה דעצה .םיירקיע םידעצ השולש
םוליצ תונוכמ ושכרנ תעכ .וטיל וטופ תודבעמל רמוחה רסמנ זא דע .םיינוציח םימרוג תרזע אלל וז
.דרשמב הדבעמ המקוהו
תטישב ."טספוא"ה תטישב הספדהל "טלב"ה תטישב הספדהמ ןותיעה רבע רשאכ היה ינשה דעצה
תטיש .ץחלמ תרזעב ריינל תופולגה ןמ רבעומ עבצה .עבצב תוחורמ תופולגב םישמתשמ "טלב"ה
,קתעומ שקובמה רמוחה "טספוא"ה תטישב ,"טלב"ה תטיש תמועל .רתויב המודקה הטישה איה "טלב"ה
תרשפאתמ הלועפה .ריינ לע ספדומ אוה םהמו (רחא רמוח וא) תכתמ תוחולל ,םוליצ תועצמאב כ"דב
לילגה לע אצמנ רשא ,עבצ שרודה ,דחא לילג לע אצמנש ,רמוחל שיש הבירצה תנוכת תועצמאב
וילע ,ריינה וילע רבוע עבצה תא טלק ןושארה לילגהש רחאל .עבצ החדי בורצ וניאש רמוחה .ינשה
ןותיעה שכר הז דעצב .תינרוצ הניחבמ ,ןותיעה לש ותוכיא תאלעהל םרת הזה רבעמה .רמוחה ספדוי
.וינפל הזה רבעמה תא השע ,טסופ םלזור'גה ,דחא ןותיע קר ןכש בר ןורתי

היה הריחמו םימי םתואב לארשיל העיגה ךא וזכ הנוכמ .סופד תנוכמ תשיכרב היה ישילשה דעצה
תילגנא הרבחל ועיגהו הנוכמה תשיכרל תורוקמ ךדיאמו םינמממ דחמ ושפיח השולשה .רתויב הובג
תא תונשל ןונבל טילחה ליבקמב .םוצע היה הרבחה השקיבש םוכסה .סופד תונוכמ תריכמב החמתמש
עקשוהש םוכס םע דחי ,רשא לטובמ אל םוכס עיקשה ךכל הרומתב .ףתושל ךופהלו הרבחב ודמעמ
תרצנמ סופדה תכאלמ הרבע זא .הנוכמה תא שוכרלו הרבחה םע מ"ומ ךורעל רשפא ,ףסונ םדא י"ע
תואמצע תא םילשהו ,םקוהש "היצטור" סופדה תיב .השולשה לע אוה ףא לקה רשא רבד ,הפיח ץרפמל
.הפיח רוזאב דיחיה סופדה םויה דע אוה ,ןותיעה לש ורוציי

םרוג םושב רתוי יולת היה אלשכ תעכ .ןיטולחל יאמצעל ןותיעה ךפה ,1977 תנשב ,רבד לש ופוסב
בושח רבד ,ןורחאה עגרה לש םייוניש םג סינכהלו ןותיעב השענב טולשל השולשה ולכי ינוציח
.רתוי תרחואמ העשב התייה תכרעמה תריגס םג ,ןכ ומכ .רתויב
ףרטצהל ושקיב םיברו תרושקת ישנאו םיאנותיע ברקב םג שקובמו רתוי ךרעומ ןותיעה היה תעכ
,םויה םיריכמ ונא תכרעמ התוא אל איה םימי םתוא לש "ובלכ"ב תלהנתמש תכרעמה .תכרעמל
ומכ .יתכרעמל ירחסמ ןיב תיעמשמ דח הדרפה השועש תכרעמ התייה אל .םינומוקמב אל דחוימב
םירבדל יוטיב תתל תנמ לע םקש "ןותנוכש"כ ומצע תא ספת ןומוקמה .םיריקחת ויה אלו טעמכ ,ןכ
םיעצבמו םירודמ לת םזי וז הסיפת ךותמ .הליהקל יוטיב תתל התייה הפיאשה .םיימוקמ יכה
.תונושה ויתואסרג לע ,"ךמצע תא ההז" םיסרפה אשונ רודמב אצמנ ךכל אמגוד .םינוש םייקוויש
הבשחמה .ריעה תובוחרב ומלוצש תונומתב םמצע תא והיזש םישנאל םיסרפ קינעה הז רודמ
.ןותיעב רתוי ברועמ תויהל ךפוהו הוואג שח ולש ןומוקמב ומצע תא האורש ארוקש התייה הז ירוחאמ
יתוא" ולש עובקה רוטב .ןותיעב הביתכה תכאלמב םג לת ףתתשה ןותיעה לוהינב ףתוש תויהלמ ץוח
יניינעב תובתכ םג בתכ ןכ ומכ ."ןטקה חרזאה" לש ויניינעל םיעגונה םיאשונ לת הלעה "זיגרמ הז
לש ודוחיי ךכבו םירחא םיניינעל קתעוה אל הז רנא'ז .םידליה רודמ לש התייה תפסונ המזוי .טרופס
הריטאס ,קורב קסע הז רודמ .םיריעצל הנפו "ןטק שאר" םשב ארקנ םקוהש ףסונ רודמ .ןותיעה
.שיש תימוקמ יכה הרוצבו םילהקה לכל היינפ ,ןכ םא ,הפ שי .דועו
.ןותיעה תא דואמ ףחד הז רודמ .םור יפיצ הדמע וזכרמב רשא תוליכרה רודמ םקוה רתוי רחואמ
תונותיעה הרבע הכפהמ וזיא םיאור םינשה ךלהמב .דימתמ רתוי תיאפיחה העדותב ותוא דסיי אוה
םויכש בצמל שארמ העודי תוליכרו דואמ תונידע תוציקע םע דמחנו תוכילה םיענ רודממ תימוקמה
םיבושחה םיכבדנה דחא אוה תוליכרה רודמ .דואמ םייסראו דואמ םיפירח םה תוליכרה ירודמ וב
.ןותיעה לש תולהנתהה ךלהמב תובושח יכה תודוקנה תחאו


.ללכב ןומוקמה דמעמ לע עיפשהו "ובלכ" לש ודמעמ תא הניש רשא רבד הרק 1980 תנשב
ןושארה ןומוקמה היה הז .םולשת תרומת הנושארל ,םיקסויקב רכמיהל לחה "ובלכ" ןותיעה
לש ותטילק תא חיכוה קר הז רבד .חילצה םגו ורובעב םלשל רוביצה תא ליגרהל הסינש
,"ןומניח" געלב ןותיעל קבדוהש יוניכל םג תועמשמ התייה אל תעכ .ימוקמה רוביצב ןותיעה
.םניח ןושלמ

לת .לתל ולוככ ובור ףקזנ רשא ףסונ רבד הרק ,ןונבל תמחלמ ינפל תצק ,תומדקומה 80-ה תונשב
תוקפסה תורמל .ימוי ןומוקמל ךופהל ,ותאצוה לש הז בלשב ,ןותיעה לש ותורשפאב שיש ןימאה
םישדוח רפסמ ךשמב ךכ .הדבתה אל אוה ,הז ןויער הלע אל םלועמש ךכ לשב ,תוששחהו תוברה
ןטק לדוג רדסב הז היהש ןבומכ .םוי -םוי אציש ןומוקמ ,לארשיב הנורחאלו הנושארל ,הפיחב היה
אל זאמו המחלמה תובקעב עטקנ הז רבד .ןיינעמ שודיח ךכב היה תאז לכב ךא ליגר ןותיעמ רתוי
לשכנ הז רבד .א"תל תכרעמה לש הרבעמ היה הפוקת התואב הרקש ףסונ רבד .ףסונ ןויסינ השענ
."קוחר טלש"ב םינומוקמב טולשל רשפא יאש חיכוהו
ןותיעב תונושה תויצקרטאה תורמל .ריעב יזכרמה ןותיעה היהו םידומע 60-כ ליכה ןותיעה הז בלשב
אוה .ולש ולוכ היה ןויערה .לת רמישו חתיפ ,םיקה ותוא ,חולה התייה ןותיעב הלודג יכה היצקרטאה
.חולה תחלצהל םרת רשא רבד ,הכורא הפוקת ךשמל םניח חול לש ןויערה תא ףחד רשא הז היה םג
ןויליגב תועדומ תואמל עיגה ךכו םיבר םימסרפמ ךושמלו וביחרהל חילצה ברה ונויסינ תרזעב
"ךוותמה"ו םשקובמ תא ולביק םידדצה לכ ."ןועש ומכ קפד" קסעה .םיקתוע 10,000-כ לש הצפהלו
.רתוול ונווכתה אל םהו תיצראה תונותיעב עגפ הז רבד .המוצע הרקויל הכז