השירפה
 
זאו הלוכ תיצראה תונותיעה לע םייאלו בר חוכ רובצל םינומוקמה ולחה '70-ה תונש ףוס תארקל
,םינומוקמ תשיכר לש יצרא ךלהמ ליחתמ "ץראה" ןותיע לעב ,ןקוש סומע .תוינורבה תעפות הלחה
םרט דוע לחה הזה ךלהמה .קזחתהל ךרוצ ךותמ קרו ךא אלא תשר רוציל הנווכ ךותמ חרכהב אל
."ובלכ"ל ןקוש עיגה
טלשנ הז ןומוקמ ."ובלכ"ל המוד ךרדב להנתה רשא ,"ןותלשורי" םשב ןומוקמ םייק היה םילשוריב
תיצראה תונותיעה הלחה רשאכ ."ובלכ" תכרעמ םע תודידי יסחי המייק רשא תיטרפ תולעב י"ע
.הטילשה תא רוכמל וא םמע גזמתהל ול ועיצה רשא ןותיעה לעבל םיגיצנ ןקוש חלש םויא שוחל
,םהל ועיצהו ןותיעה ידבועמ דחא לכל ישיא ןפואב ונפ םיגיצנה .ורתיו אל םה ךא ברס ןותיעה לעב
.ןותיעה לע ןקוש טלתשה ךכ ."ץראה"ל רובעלו ןותיעה תא בוזעל ,תונוש תורוצב
םוש ןיא ךא רתוי קזחו רתוי ןמאנ םהלש תווצה םנמאש ועדי הלאו "ובלכ" תעידיל עיגה הרקמה
הפיחל ןקוש לש ויגיצנ ועיגהשכל ,ןכל .ומצע לע רוזחי אל הז הרקמש םיחוטב תויהל תורשפא
ונייהד ,תכרעמל הווש קלחב ןקוש ףרטצי היפל העצה השולשה םהל ועיצה המוד ךלהמ וסינו
וראשיי םה דוע לכש התייה וז העצה ירוחאמ הבשחמה .םיפתוש העברא ןיב תעכ קלחתת תופתושה
.ןותיעב הבר העפשה ןקושל היהת אל דחי
.עיגה ןכא הז עגר ."ןוכנה עגרל" תוכחלו ןותיעל רבד םורתל אל טילחה ךא העצהה תא לביק ןקוש
עקר לע םיבר םיחוכיו ועלגתה ,דכולמ תווצכ ולחה רשא ,השולשה ןיבו ררופתהל הלחה תופתושה
.אובל ורחיא אל ךכל םייוטיבה .םישק תועד יקוליח
ןקוש ידיב ויה תעכ .ןונבל םג שרפ רתוי רחואמ הנשו ןקושל ויתוינמ תא סניא ידט רכמ '82 תנשב
ןווכתה אל אוה ךא .דבל ראשנ , ןותיעה תוינמ לש ףסונה 1/4-ה לעב ,לת .ןותיעב הטילשהמ 3/4-כ
.לעופב ןותיעה להנמכ הז וחוכ לע רומשל הסינו רתוול
לת תא לשנמ השעמלו תושדח לוהינ תוטיש סינכהלו וחוכ תא שממל ןקוש טילחמ והשלכ בלשב
קיזחהל ךישממ ךא לת רטפתמ הז יתמוארט ךלהמ תובקעב .הרושה ןמ דבועל ךפוה לת .ודיקפתמ
.לשכנ ןותיעה לע ןיטולחל טלתשהל ןקוש לש ונויסינ .ןותיעה לש תוינמב
1985 תנשב .ליח השוע םש םגו ,םוסרפה ,םייקסעה וייחב ןשי-שדח ןוויכל תונפל לת טילחמ תעכ
םוסרפל ימוקמ זכרמל ךופהל אוה וטומה רשאכ "רישי רשק" חילצמה םוסרפה דרשמ תא לת םיקמ
,הרבחה .ימוקמה םוסרפה לש ותובישחב האורה םלוע תסיפת התוא ךותמ תאז לכ .תוימוקמ תועדומ
תלעב איה םויכו דואמ הלדגו החתפתה ,ריעב רדה תנוכשל רבעו הלואג תונועמב דרשמכ הלחהש
תקסועה לת -לארוק תרבחב תופתוש הרבחה השכר 90-ה תונש ףוסב .ל"וחבו ץראב ,םיבר םיפינס
,הרבחה תמקהב קלח הלטנ רשא ,הקנאיב ,השיאה םהבו ,לת לש ותחפשמ .טנרטניאה םוחתב
.םוחתב הבלתשה
תודוקנ ,ונתח ןכו -ילרואו ןוש ,יבא -םידליה ושכר ,ןורחאה רבוטקוא שדוחב ,ימואתפה ותומ רחאל
ותשרומ תא ומוחתב שיא שיא ,וכישמי רשא ולא םה .םהיבא הנבש הירפמיאב חתפמ