....ישיא והשמ תצקו
 
האלמ הפתושכ ונימיל הדמע רשא ,הקנאיב ,ותשא תא .החפשמ שיא ןושאר רבד היה ל"ז המלש
לכ םדוק גאד ,יהשלכ תיתשת אלל ,לודג קיר ךותמ חמצש םדאכ .הלודג הבהא בהא ,היישעל
םידמוע הידעלב רשא ,ותחפשמ לש תילכלכה החוורה תא רצי אוה .וידליו ותחפשמ תחוורל
אמגוד שמיש ףאו תצמואמו השק הדובעל ותחפשמ תא ךניח אוה .םדא לש וכרדב םיבר םילושכמ
.אבצהמו ס"היבמ תושפוחב םתלוכי יפכ ורזע רשאכ םידליכ דוע םוחתב בליש וינב תא .ךכל
.וכרד תא תעכ םיכישממש ולא םהו תרושקתב םינוש םיפנעב השולשה ובלתשה םרורחש רחאל
ותואב ךישמהל "יעבט ךלהמ" ול הארנ תרושקת םשנש תיבב לדגש דלי רותב םאה" הלאשה לע
ול רזע קר ,ויבא קסע וב ,הזה יתריציה םוחתל הפישחה .יעבט ןפואב הרק הזש ןבה הנוע ןוויכ
הביתכה םוחתל הבהאהו ,"רפסה שיא" ,ויבאמ יבא שרי םירפסל הבהאה תא .ומוקמ תא אוצמל
.התרגסמב רבצש ןויסינהו החפשמה תולעבב םוסרפה תרבח תוכזב שממתהל החילצה םוסרפהו
.תלוזה דובכל ךוניחה הז ותוכזל ףקזנש בושח יכה ךרעה .תוכילה םיענו טקש םדא היה המלש
םיטעמש םירפסמש שי .םדיקפתל וא םנימל ,םליגל ,םדמעמל רשק אלל וירכמ לכ תא דביכ אוה
תא ובזעש רחאל םינש םג בהואו םח רשק לע רמש דבעש ולא םע .םתדובעמ רטיפש םישנאה
.תושק תועשב ןתנש הכימתה לע טעמ אל ול םיבייח ולאו .ולש "םחה תיבה"
,םחש בקעי םע המקרנש הצימאה תורבחב קסוע דחא רופיס .רבחה המלש לע ורפוס םיבר םירופיס
תא דבא ומע החיש תעב רשאכ לתל וייח תא בייח םחשש תרפסמ הדגאה."הפיח תועידי" ךרוע םויכ
.וייח תא ליצהו ןכשה ודרשמל רהימ ויתונותשע תא דביא אל רשא לתו ותרכה
ולוהינמ "םיילושל ףחדנ" אוהשכ םג רשאכ אוה לת לש תדחוימה ותוישיא לע דיעמ רשא ףסונ רופיס
הכימתו םיפסכ תאוולה ידכ דע םימח םיסחי ותיא םקורו ופילחמל הניט רטונ אוה ןיא "ובלכ" לש
.השקה ותעשב תישגר
דימת אוצמלו תלוזל רוזעל בהא רשא ,םיברה ויתוחלצהו ויגשיה תורמל ,עונצ םדא לע רפסמ ונב
רשוי התייה תוטלובה ויתונוכתמ תחא ןכש "םדאב רשי"כ ויבא תא הנכמ אוה ."הוושה קמע" תא
םייח ךרדכ םירקשמש שי ",רמוא אוה ,"ךכב םישיגרמ אל וליפאו םירקשמ ןמזה לכ ונא" .טלחומ
."תידוחיי דואמ תוישיא רצוי הזו םינבל םירקש רקיש אל ילש אבא .םינבל םירקש םירקשמש שיו
אל תיבב ןכש היולג התייה אל וז הנוכת .םולשל ותבהא איה ויבאמ יבא שרי רשא תפסונ הנוכת
הפיחב "םולש רוד" תעונת שיא ,יבא .םמצע דעב ורביד ,הארנכ ,םיכרעה ךא הקיטילופ לע ורביד
תושעל ןכומ היה םולש רחוש שיאכ המלש .ןיבר מ"הר חצר רחאל קר ולש "יטילופה אבאה" תא הלגמ
ןעמל -ולש םיברה םירשקה לוצינ תועצמאב םאו םיבאשמ תאצקהב םא ,תישממ הרזעב םא -תובר
.וז הנוילע הרטמ
לוכי "םירוקרזה רוא" תחת אצמיהל בהוא אל רשא םחו ןוגה םדא םא וניהת םא ,רבד לש ומוכיסב
.הדבוע .תיבויח איה הבושתה זא תרושקתכ יתורחת הכ קושב הובג הכ גרבתהלו דורשל