םוכיס
 
םוחתב םילעפמ לש הכורא תשרומ וירחא ריאשה ,62 ליגב הנש יצחכ ינפל רטפנ רשא ,ל"ז לת המלש
,"1 ןופצ" ,"לילגה תועידי" ,"תוירקה דה" -םיבר םיימוקמ םינותיעב ףתוש היה אוה .םוסרפהו תונותיעה
ץראב םיפינס תלעב ,"רישי רשק" הלודגה םוסרפה תרבח לש הילעבו סופד תיבב תופתוש לעב -..דועו
,תימוקמה תונותיעה םוחתב ותעפשהו ולעופ לשב רקיעב שיאה לש וליפורפ תא גיצהל יתטלחה .ל"וחבו
.םיפסונ םינומוקמל ךרדה תא ללסו "ובלכ" ןומוקמה תא דסיי ויפתוש םע דחי רשאכ
הכורא ךרד ."ובלכ" לש ותומדב ,הפיח ריעב ,לארשיב תימוקמה תונותיעה הדלונ '70-ה תונש תליחתב
איה ןיינעה תחלצהל םימרוגה דחאש םירבוס םוחתב םילודגו םיבר .חלצ םיבר םילושכמו ןותיעה רבע
יטירבה טדנמה ימימ דוע העודי התייה הפיח ריעה .ןוכנה ןמזבו ןוכנה םוקמב דלונ ןותיעהש הדבועה
,ראשה ןיב ,יוטיב ידיל האב וז הסיפת .ולוכ ןוכיתה חרזמה לש םיניינעה דקומכ תיתוברתה התובישחב
םיבושח תומוקמל רתויב הלקהו רתויב הריהמה הרוצב ריעה תא רבחל תנמ לע הפיחב למנה תמקהב
.קאריע ןוגכ ,רוזאב םיפסונ
ךותל דלונ אל ובלכ" .ונונכת דעומל םג הבר תובישח תמייק ןותיעה לש ותדלוה םוקמ תובישחל ףסונב
."חטשה ינפל תחתמ וחתרו ועפעפש תושוחתו םיכרצ לש לולכמ ךותל אלא " ,לת יבא ונל רמוא ,"םוקאו
העקשהה ןכו ימוקמה להקה לא תונופה תוימוקמ תושדח לש טעומה יוסיכהש איה רבדה תועמשמ
הדבוע .תורמרמתהו רוכינ לש השוחתל ומרג יצראה להקל ,היהו הדימב ,ימוקמה םוסרפה לש תרתוימה
.טקיורפה לש ותחלצהל איה ףא המרת וז
ףתושכ ןהו יאנותיעכ ןה תובר וילע עיפשה ,ומוק םע דיימ ןותיעל לעופב ףרטצה אלש ףא ,לת המלש
םירודמ םזי אוה .ללכב תימוקמה תונותיעלו טרפב "ובלכ"ל םיידוחיי םימזימ םזי אוה .ולוהינב
.ונא ונימי דע ותוא התווילו ןותיעה תא התחנה ומלוע תסיפת .םירחאב בתכו םיידוחיי
ודיקפתבו תיאנותיעה תוחילשב םג ןימאה אוה .הסנרפ רוקמ הווהיש ,דבלב ילכלכ קסע ןותיעב האר אל לת
םיבשותה לש םלוכסתל יוטיב ןתונכ ןומוקמה לש ודיקפתב ןימאה אוה .ןקתמו ךנחמ םרוגכ ןותיעה לש
םיקבאמב םעפ אל ומצע תא אצמ ךכ לשב .ןוטלש תודסומו רוביצ תודסומ לע תרוקיב תחיתמל "המב"כו
.הלא ןוגכ םימוסרפ עונמל וסינש םינוש םימרוג דגנ
לש םהיתוינמ לע ןקוש תשר הטלתשהש רחאל םג .וכרדב ,לת טלב תיצראה תונותיעה דגנ המחלמב םג
,דוע עמשנ אל ןותיעב ונוטו "ויפכ ירפ" ונממ לזגנש רחאל ,רטפתהשכ םג .ענכנ אל םירחאה ויפתוש ינש
.תופתושב וקלח לע רתוול םיכסה אל
תויבויחה ויתונוכת .תרושקתה לש התוירזכא עקר לע תידוחיי תומד .לת המלשל התייה תדחוימ תוישיא
תנכושש לכה ועדי להנמ לש ספסוחמ הטעמ תחת ."ויביוא" לע םג ,לכה לע בוהא היהש ךכל ומרג תוברה
ותויה לשב אקווד לכל הרוכז ותומד ךא ןותיעה תחלצהל ומרת חקלש תובושחה תוטלחהה .הנידעו הכר שפנ
הצרעהל לדומ הוויהו םיאנותיע לש םלש רוד לדיגו דמיל אוה .רבשמ תותעב םג ,החלצהבו ,דדמנש רבח
.ויתחת םידבועה לכלו וירכמ לכל