הדות
 
:הז טקיורפ תמשגה םע הלועפ ופתישו ורזעש ולא לכל תודוהל ינוצרב

תונוכנה לע -ילרואו ןוש ,יבא ,הקנאיב -הרקיה לת תחפשמל בל ברקמ תודוהל ינוצרב ,תישאר
יניב הרשיק רשא ,לת יבא רמ לש רקיעבו ,החפשמה לש דומצה יווילל תודוה .הלועפה ףותישו
תרטמ המשגוה ,(ךכל רבעמו) שרדנה רמוחה תגשהב יל העייסו םירחא םיבושח תורוקמל
.תובר יל עייס רשא רבד ,החפשמה בא לש םיישיאה ויטביה תרכהב החפשמה יל המרת ןכ .הדובעה
.םיקזח ויה

עדימה תוכזב .לת לש ךרדל ףתושו ומצע תוכזב לודג שיא ,סניא ידט רמל תודוהל ינוצרב ,תינש
.המלש לשו ןותיעה לש ותלודג הנבוה ,"ובלכ" ןותיעל עגונב יל םרתש ברה

.הדות